Szövegdoboz:       

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEAN ALBA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA

 

 

 

 

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului

„Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”

 

 

Art. 1.  Concursul are două faze: faza pe județ și faza națională. La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit.

Art. 2. Un concurent poate participa la oricâte secțiuni, dar cu o singură lucrare la o secțiune.

Art. 3. Pentru elevi și cadre didactice se organizează secțiuni distincte.

Art. 4. La faza națională, fiecare județ va trimite numai lucrările care au câștigat secțiunile de la faza județeană (câte o lucrare pentru fiecare secțiune), separat pentru elevi și cadre didactice (adică maximum 9 lucrări dintr-un județ). Participarea la o secțiune nu este condiționată de participarea la celelalte secțiuni.

Art. 5. Lucrările trimise la faza națională vor respecta cu strictețe precizările din Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 6. Pentru a intra în concurs, fiecare lucrare se trimite nesemnată, în plic sigilat și fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu, pe lângă titlu, un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării). De asemenea, împreună cu plicul care conține lucrarea, se va trimite și un al doilea plic sigilat care conține lucrarea pe suport magnetic (dischetă sau CD) și datele de identificare ale autorului:

-          titlul lucrării;

-          motto-ul de pe lucrare;

-          numele și prenumele autorului;

-          adresa completă;

-          număr de telefon (fix și/sau mobil) și  adresa de e-mail ale autorului (pentru a putea fi contactat);

-          unitatea de învățământ (denumire, adresa, telefon/fax);

-          profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea).

Pe plicul care conține lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării și secțiunea la care participă lucrarea (de exemplu: „Eseu – elevi” sau „Traducere – profesori”). Pe plicul care conține datele de identificare se va specifica doar motto-ul și „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poștei (adresa CCD Harghita, timbru etc, dar nu se va scrie numele autorului).

Art. 7. Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor și întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

Art. 8. Premiile la faza națională vor consta în sume de bani, diplome și alte obiecte. Decernarea premiilor pentru ocupanții locurilor 1, 2 și 3 de la faza națională se va face în cadrul acțiunilor desfășurate în Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, la Sebeș. La festival vor fi invitați numai elevii și profesorii premiați, în perioada 4 – 6 mai 2007. Din județele care au numai elevi premiați se va invita și un profesor însoțitor dintre profesorii îndrumători ai elevilor participanți.

Art. 9. Cheltuielile de cazare și masă pentru elevii și profesorii invitați vor fi suportate de către organizatorii fazei naționale, iar cele de deplasare de către ISJ sau CCD din județul din care provine premiantul.

Pentru participanții care nu au câștigat  unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cerea acestora și pe cheltuiala lor.

Art. 10. Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

Art. 11. Organizatorii concursului național își rezervă dreptul de a edita o revistă care să conțină și unele lucrări participante la concurs, sau fragmente din acestea. Revista poate fi procurată de cei interesați de la CCD Alba.

Art. 12. Orice modificări care pot apare ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

 

 

 

                        Director CCD Alba,                                      Director CCD Harghita,

                 Prof. SUCIU GHEORGHE                             BURUS SIKLÓDI BOTOND

 

 


 

ANEXA 1

Precizări privind secțiunile concursului

 

1.      Nu se admit în concurs lucrările prezentate la ediția anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

2.      Toate lucrările trimise (cu excepția celor de la secțiunea Arte plastice) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

§         Format pagină A4;

§         Margini: stânga – 2,5 cm; sus, jos și dreapta – 2 cm;

§         Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ș, ț);

§        Font Arial, mărime font 12, spațiere la un rând;

3.      Pentru participare la secțiunea Eseu, critică și istorie literară, autorii vor trimite o lucrare originală de 3 – 7 pagini, care să se refere strict la opera și/sau viața lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislației în vigoare, răspunde în fața legii de cele scrise în lucrare în ceea ce privește plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicați în eventualele litigii.

4.      Pentru participare la secțiunea Traduceri, autorii vor trimite o lucrare care să conțină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2 – 3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. În plicul cu lucrarea se va introduce și versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea celor 3 poezii se va face într-o singură limbă modernă.

5.      Pentru participarea la secțiunea Informare - documentare, elevii trebuie să prezinte o bibliografie cuprinzând titluri din opera lui Lucian Blaga sau titluri de lucrări cu referințe critice la opera sau viața lui Lucian Blaga. Bibliografia trebuie să conțină pe lângă informațiile specifice (autor, titlu, loc apariție, editură, an) și informații (denumire, adresa, telefon) privind biblioteca în care a fost găsită cartea respectivă (biblioteca școlii, biblioteca publică, biblioteca personală, biblioteca altei persoane etc).

§         Bibliografia se va trimite în 2 exemplare, în două plicuri diferite, cu același motto: un exemplar fără bibliotecile în care se găsește cartea respectivă, iar al doilea cu bibliotecile în care se găsește cartea respectivă, specificând pe plicuri, pe lângă motto, și „Informare-documentare cu biblioteci” sau „Informare-documentare fără biblioteci”. De asemenea se va trimite și un al 3-lea plic care conține datele de identificare ale autorului (conform Art. 6 din Regulament)

§         Comisia de jurizare își rezervă dreptul de a verifica telefonic existența unui anumit titlu în biblioteca indicată. În cazul introducerii unor titluri copiate din alte bibliografii, fără a exista în biblioteca indicată, bibliografia respectivă v-a fi descalificată automat.

§         Dacă un titlu este găsit de către elev în mai multe biblioteci (cu aceleași date de apariție), el este dat o singură dată în bibliografie dar la biblioteca de proveniență se trec toate bibliotecile în care au fost găsite cărți cu datele respective.

§         Pentru lucrări monografice, ortografia recomandată este:

Numele (autorului), Prenumele. Titlul: Subtitlul (Italic sau subliniat). Locul apariției: Editura, Anul apariției. (de exemplu: BLAGA, Lucian. Ce aude unicornul. București: Minerva, 1975, 216 p.)

§         Pentru articole din periodice, ortografia recomandată este:

NUMELE autorului (cu majuscule), Prenumele. Titlul Articolului (italic sau subliniat). În: Titlul periodicului, Anul de vârstă,  Anul de apariție, Numărul de ordine al periodicului, paginile unde se găsește articolul. (de exemplu: DUNA, Ion. Lucian Blaga: Paradis în destrămare. În: Limba și literatura română, XXIII, 1994, Nr. 1, p. 32-34.)

§         Acolo unde este cazul, se vor folosi abrevierile uzuale:

[ S.l.] (sine loco) în cazul  absenței locului de editare;

[s.n.] (sine nomine) în cazul absenței editurii;

[s.a.] (sine anno) în cazul absenței anului de apariție.

6.      Pentru participarea la secțiunea Arte plastice,  elevii și cadrele didactice vor trimite căte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Toate modurile de exprimare plastică sunt permise (grafică: cărbune, grafit, tuș; pictură: acuarelă, ulei, acrilic, guașă; sculptură; ceramică; instalație; colaj; fotografie; tehnici mixte etc). Fiecare lucrare va fi însoțită de motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi atașate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat (conform Art. 6 din Regulament).

 

 

 

 

ANEXA 2

Precizări privind criteriile de jurizare

 

Secțiunea Eseu, critică și istorie literară

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

1.      Elemente de tematică și conținut ;

2.      Elemente de substanțialitatea interpretării operei lui Blaga;

3.      Elemente de originalitate;

4.      Calitatea exprimării literare (organizarea și succesiunea logică a ideilor, coerența textului, sublinierea ideilor prin construcția paragrafelor, echilibrul între ideile principale și secundare etc);

5.      Utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanțarea exprimării, relația între idei și argumente  etc);

6.      Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);

7.      Utilizarea aparatului științific (bibliografic);

8.      Aspectul general al lucrării și calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuație, spații după semnele de punctuație etc).

 

Secțiunea Traduceri

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

 1. Profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;
 2. Dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;
 3. Echivalență stilistică utilizată;
 4. Redarea cât mai fidelă a conținutului și mesajului poetic;
 5. Talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalității versurilor și a ideilor filosofice);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);
 7. Calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spații după semnele de punctuație etc).

 

Secțiunea DOCUMENTARE-INFORMARE

            La jurizarea lucrărilor se vor acorda puncte pentru:

§         fiecare titlu bibliografiat;

§         fiecare bibliotecă menționată;

Se vor penaliza următoarele aspecte:

§         inversare nume cu prenume autor;

§         încadrare greșită la literă;

§         încadrare greșită la vedetă;

§         lipsă virgulă între nume și prenume;

§         lipsă punct după vedetă (autor);

§         vedetă fără majusculă;

§         lipsă înclinare sau subliniere a titlului;

§         scrierea greșită a titlului;

§         lipsă punct după titlu;

§         lipsa locului apariției sau „Sine loco” [S.l.] (cu s mare și l mic);

§         [s.l.]  (cu s mic);

§         lipsă punctuație („:” sau virgulă) între locul apariției și editură;

§         inversare locul apariției și editură;

§         lipsă virgulă după editură;

§         scrierea greșită a editurii;

§         lipsă editură sau „sine nomine” [s.n.];

§         lipsă an apariție sau „sine anno” [s.a.].

 

Secțiunea ARTE PLASTICE

La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esențiale:

§         realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc);

§         concordanța între mesajul versurilor sau a textului ales și redarea acestuia în limbaj plastic.

 

Secțiunea CREAȚIE - poezie

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

 1. Elemente de tematică și conținut ;
 2. Profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezie;
 3. Elemente de originalitate;
 4. Calitatea exprimării literare (utilizarea elementelor stilistice, melodicitatea versurilor, măsură etc);
 5. Utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvate, nuanțarea exprimării  etc);
 6. Corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);
 7. Aspectul general al lucrării și calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuație, spații după semnele de punctuație etc).

 

                        Director CCD Alba,                                      Director CCD Harghita,

                 Prof. SUCIU GHEORGHE                             BURUS SIKLÓDI BOTOND