1. PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU CANDIDAŢII
LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT/TITULARIZARE 2017
 

1.1 Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice debutante, candidaţi pentru susţinerea examenelor de definitivat şi/sau titularizare

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N.C.Ş., în vederea desfăşurării în condiţii optime a examenului naţional de definitivare în învăţământ, respectiv a examenului de titularizare, programul vine în sprijinul candidaţilor la examenele menţionate în condiţiile schimbărilor din Metodologia de organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5087/2016.

 • Durata: 16 ore

 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale

 • Curriculum-ul programului:

  • Competenţe vizate:

   • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;

   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;

   • Aplicarea strategiilor de predare-învăţare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor didactice într-o viziune integratoare;

   • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;

   • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.

   • Deprinderi de învăţare potrivit specificului examenelor de definitivat şi titularizare;

  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

1 oră

Proiectarea activităţii didactice

2 ore

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

2 ore

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Adaptare curriculară pentru elevii cu nevoi speciale

1 oră

Tehnici de învăţare pentru examen

2 oră

Analiza programei pentru examenul de definitivat/ titularizare

2 ore

Exerciţii practic-aplicative de rezolvare a posibilelor subiecte de examen

4 ore

Evaluare finală

1 oră

Total

16 ore

 • Calendarul programului: ianuarie-februarie 2017.

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

1.2. Resurse umane:

 • Formatori: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.S.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita

 • Responsabili program: Erőss Piroska, inspector de specialitate I.S.J, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti C.C.D. Harghita

 • Taxa de participare: 50 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita