5. ABORDĂRI FUNCŢIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE
CA LIMBĂ NEMATERNĂ
 

5.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: învățători, institutori, profesori în învățământul primar

 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară

 • Justificare:

Noile programe școlare de Limba şi literatura română propun un model comunicativ-funcţional la nivelul studierii limbii şi literaturii române. Acest model presupune dezvoltarea integrală a capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă. Modelul comunicativ-funcțional, cu toate implicațiile lui metodologice și de conținut este o provocare reală pentru cadrele didactice familiarizate cu un cadru “taxonomic” în predarea limbii și literaturii române și cu modalităţi de evaluare aferente acestuia. În acest context prezentul modul reprezintă un conspect al principalelor probleme ce pot apare din confruntarea cerințelor modelului comunicativ-funcțional. Predarea și învățarea funcțională a limbii române poate și trebuie să devină un proces funcțional care să vizeze competențe cheie având ca finalități utilizarea limbii române în toate situațiile posibile de comunicare.

 • Durata: 20 ore

 • Locaţia: Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni

 • Curriculum-ul programului

  • Competenţe vizate

   • Utilizarea adecvată a conceptelor din ştiinţele educaţiei (abordări interdisciplinare, didactica predării limbii române);

   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;

   • Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant;

   • Utilizarea metodelor şi a strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi tipului lecţiei;

   • Stabilirea materialelor şi a auxiliarelor didactice utilizarea în activităţile de învăţare;

   • Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;

   • Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ ca act de comunicare.

  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Conceptul comunicativ-funcțional și procesul educațional centrat pe competențe

2 ore

Interpretarea conținutului curriculumului schimbat

2 ore

Dezvoltarea competențelor de comunicare

4 ore

Modelul comunicativ-funcțional transpus în activități didactice, concrete, la clasă

8 ore

Activități individuale, în perechi, pe grupe și în echipe: secvențe ale unor scenarii didactice, situații de învățare și evaluarea acestora (accent pe co- și autoevaluare)

4 ore

Total

20 ore

 • Calendarul programului: februarie 2017, martie 2017, aprilie 2017

 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: evaluare prin produsele cursanților: postere, fișe de lucru, portofolii, bilete de ieșire.

5.2. Resurse umane:

 • Formatori implicaţi: Karp Ágnes, profesor învăţământ primar, Liceul cu Program Sportiv ”Szász Adalbert” Tg. Mureș, Makai Emese-Márta, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov

 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist, C. C. D. Harghita

5.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 100/4 grupe

 • Taxă de participare: 75 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita