2. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

2.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: candidați la concursul național de ocupare a posturilor vacante în învăţământ, respectiv la examenului de titularizare
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Potrivit recomandărilor M.E.N. nr 1852/DGMP/08.08.2017, în vederea desfăşurării în condiţii optime a concursului național de ocupare a posturilor vacante în învăţământ, respectiv a examenului de titularizare, programul vine în sprijinul candidaţilor la examenele menţionate.

 • Durata: 10 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Aplicarea strategiilor de predare-învăţare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor didactice într-o viziune integratoare;
   • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
   • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
   • Deprinderi de învăţare potrivit specificului examenelor de definitivat şi titularizare;
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

1 oră

Proiectarea activităţii didactice

2 ore

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

1 oră

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Adaptare curriculară pentru elevii cu nevoi speciale

1 oră

Tehnici de învăţare pentru examen

1 oră

Analiza programei pentru examen

1 oră

Exerciţii practic-aplicative de rezolvare a posibilelor subiecte de examen

2 ore

Total

10 ore

 • Calendarul programului: ianuarie - februarie 2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

2.2. Resurse umane

 • Formatori: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.S.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita
 • Responsabili program: Erőss Piroska, inspector de specialitate I.S.J, profesori metodişti C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 40 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita