4. PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE CARE EFECTUEAZĂ INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

4.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice care fac parte din Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
 • Limba de predare: română, maghiară
 • Justificare:

Conform adresei MEN nr. 1852/DGMP/08.08.2017 cadrele didactice care fac parte din Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la metodologia – cadru provind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5739/2016 cu modificările ulterioare vor participa la program de formare.

 • Durata: 16 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
   • Respectarea principiilor de etică profesională și adoptarea unui comportament psiho-social adecvat în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadru didactic și metodist.
   • Îndrumarea/monitorizarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui proces educațional de calitate.
   • Asigurarea calității inspecției școlare și a activității profesorilor metodiști prin utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, organizării, desfășurării unui demers didactic eficient.
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
   • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

1 oră

Panificarea, proiectarea, desfășurarea activităţii didactice

2 ore

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

2 ore

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Adaptare curriculară pentru elevii cu nevoi speciale

1 oră

Comunicarea didactică eficientă

3 ore

Portofoliul candidatului

2 ore

Documentele inspecției

2 ore

Feedback constructiv

2 ore

Total

16 ore

 • Calendarul programului: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii care cuprind raportul de inspecție și fișa de evaluare a lecției

4.2. Resurse umane

 • Formatori: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.S.J., profesori metodişti ai C.C.D. Harghita
 • Responsabili program: Erőss Piroska, inspector de specialitate I.S.J, profesori metodişti C.C.D. Harghita

Taxa de participare: 65 lei


Casa Corpului Didactic "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza
Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita