Hu | Ro

Detalii înscriere

ÎNSCRIEREA LA CURSURILE AVIZATE DE MEN (adresa nr. 37753/14.11.2018)

Înscriere

Începând cu anul școlar 2018/2019, înscrierea participanților la programele avizate se va realiza în cursul anului școlar, cu 2-4 săptămâni înainte de începerea fiecărui program planificat prin site-ul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc: http://ccd.eduhr.ro. Unitățile de învățământ vor fi anunțate lunar despre cursurile care urmează a fi organizate, pe adresa de e-mail oficială. Vor fi active, pentru înscrierea online, doar acele programe pentru care urmează a fi organizate grupe în perioada imediat următoare. Înscrierea la un anumit program se va face pentru grupa, perioada, locația anunțată.

Alcătuirea grupelor

Pentru formarea grupelor este nevoie de participarea a minimum 25 persoane.
Așteptăm seriozitate la înscriere. Din momentul înscrierii contăm pe prezența fiecărei persoane înscrise.

Puteți solicita oricând organizarea unui anumit program din Ofertă în unitatea/zona dumneavoastră printr-o cerere adresată conducerii casei corpului didactic. Cererea va fi însoțită de lista persoanelor interesate de organizarea programului selectat. Programarea acestor grupe se va realiza în funcție de disponibilitatea formatrului/formatorilor.

Anunţarea personalului didactic despre începerea programelor

Despre detalii privind demararea programului, cursanții vor fi anunțați cu câteva zile înaintea începerii programului pe adresa de e-mail personală și adresa oficială a unităţii de învăţământ de provenienţă.

Taxă de participare

Taxa de participare include cheltuielile privind desfăşurarea programului. Această taxă poate fi achitată fie de unitatea de învăţământ din bugetul alocat pentru perfecţionarea pregătirii profesionale/dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar, fie de către participant sau din alte surse.

Taxa de participare va fi achitată până la data începerii cursului în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc: RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066, sau la secretariatul instituţiei (în zilele lucrătoare zilnic între orele 8,00–15,00).  Dovada achitării taxei de participare va fi prezentată la curs responsabilului de program/ formatorului.

Desfăşurarea activităţilor de formare

La prima activitate a fiecărui program, cursanţii sunt rugaţi să predea responsabilului de program Formularul de înscriere completat, semnat, ştampilat – Anexa 1/ accesibil şi pe site. Prezenţa cursanţilor la activităţile de formare este obligatorie.

Eliberarea Adeverinţelor de participare

La sfârşitul programului cursanţii vor primi Adeverinţe de participare. Dacă acest lucru nu este posibil în momentul finalizării cursului, Adeverinţele de participare vor fi puse în cutiile poştale ale unităţilor de învăţământ de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita.


 

ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE

Înscrierea la cursurile acreditate se realizează online și permanent. Odată cu înscreierea numărului de cadre didactice necesare constituirii grupei, se va demara organizarea cursului pentru grupa respectivă, iar cursanții vor fi anunțați despre detalii privind începerea programului.

Alcătuirea grupelor

Programele vor fi organizate la înscrierea a minimum 25 cursanţi.

După constituirea grupei, urmează contactarea formatorilor, a furnizorului sau a locaţiei (dacă este cazul), iar după anunţarea/avizul M.E.N. cu privire la demararea programului, fiecare cadru didactic înscris on-line va fi înştiinţat despre detaliile desfăşurării programului pe adresa de e-mail personală/a unităţii de învăţământ de provenienţă. Cursanţii anunţaţi vor preda la responsabilul de program/ profesorul metodist de la Casa Corpului Didactic un Dosar de înscriere.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

  • Formular de înscriere la programe acreditate
  • Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte apartenenţa la grupul ţintă (funcţia şi specializarea)
  • Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învăţământ pentru conformitate cu originalul:
  • Carte de identitate
  • Diploma/diplomele din care reiese apartenenţa la grupul ţintă
  • Certificat de naştere
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Contract de şcolarizare (în 2 exemplare) – se va completa la prima întâlnire.

Taxă de participare

Taxa de participare se plăteşte după formarea grupelor şi anunţul oficial al demarării programului, până în prima zi de curs, în contul furnizorului programului/ al Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc. Taxa de participare se poate plăti de către persoana înscrisă sau de către unitatea de învăţământ din bugetul alocat perfecţionării.

Desfăşurarea programului de formare continuă

Programele de formare continuă acreditate se desfăşoară numai în locaţii acreditate, indiferent de domiciliul sau instituţia de provenienţă a cursanţilor.

Atestate de formare continuă

La sfârşitul programului, după evaluarea finală, furnizorul va elibera Atestatul de formare continuă. Preluarea acestora se face personal pe bază de semnătură de la o dată care va fi anunţată ulterior.

Vă așteptăm la cursurile noastre!