Anunț post Administrator Financiar

CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant Administrator Financiar IS.-cu studii superioare
           

Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.Toplița nr.20, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de “Administrator financiar IS.” , cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, conform prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

     Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: studii superioare ( economist), vechime minim 5 ani în specialitate sau în specialități înrudite;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice instituţiilor bugetare;
 • vechime în domeniul financiar contabil de minimum 5 ani;
 • abilităţi în utilizarea calculatorului şi experienţă în utilizarea de softuri specializate în domeniul achizitiilor publice;
 • lucru în echipă, capacitate de consiliere şi îndrumare;
 • colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 21.05.2021, ora 14.00, la secretariatul instituţiei de la adresa de mai sus.

     Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei (specificat mai sus) şi va consta într-o probă scrisă în data de 25.05.2021, ora 9.00, într-o probă practică în utilizarea aplicaţiilor informatice specifice contabilităţii, în data de 26.05.2021, ora 12.00 şi un interviu tot în data de 26.05.2021, ora 14.00.

     Detalii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00 – 14.00, la telefonul 0740-820588 sau prin e-mail (la adresa szasz.hajnal@ccdhr.eu), începând cu data de 21.04.2021.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant.

 • Condiții generale:
  • Are cetățenie română;
  • Cunoaște limba română și maghiară, scris și vorbit;
  • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Are capacitatea deplină de exercițiu;
  • Are o stare sănătate corespunzătoare postului care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • Îndeplinește condițiile de studii (absolvenți cu diplomă al învățământului superior, profilul tehnic sau economic);
  • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • Abilități foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. ECDL Complet, baze de date);
  • Cunoștințe de accesare platformă SEAP;
  • Spirit organizatoric;
  • Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă;
  • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților(în condiții de stres);
  • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice instituţiilor bugetare;
 • Atribuţiile administratorului financiar sunt următoarele:
  • întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;
  • urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
  • organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;
  • organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
  • răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei, pe care le repartizează pe subgestiuni, şi ţine evidenţa acestora;
  • coordonează realizarea procedurilor de achiziţii;
  • întocmeşte şi monitorizează contractele încheiate cu furnizorii, deconturi şi devize.

Atribuţiile Administratorului financiar sunt prevăzute în fişa postului.

Concursul constă în:

 • Probă scrisă – 2h
 • Probă practică – 1h
 • Interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, după caz;
 3. Copiilor documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă/adeverință REVISAL conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;
 5. Cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcția de administrator financiar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae(Europass).

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 82/1991 Legea contabiltății, republicată și actualizată
Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
Hotârâre nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
Legea 273/2006-privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
Ordin MFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metofologice privind privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
HOTĂRÂRE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea úi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile
LEGE nr. 153 din 24 iulie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
       16.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Graficul desfățurării concursului:

Etapa de concurs

Data/perioada

Observații

Publicarea anunțului

22.04.2021

www.ccd.eduhr.ro

22.04.2021

Hargita nepe

 

Monitorul Oficial Partea a III-a

Depunerea dosarelor de înscriere

26.04.2021 21.05.2021

La secretariatul Casei Corpului Didactic Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Verificarea și validarea dosarelor

21.05.2021

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de administrator financiar, vor fi publicate pe site-ul Casei Corpului Didactic Miercurea Ciuc până la ora 15,00

Proba scrisă

25.05.2021

Ora 9,00–11,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Proba practică – utilizarea PC-ului

26.05.2021

Ora 9,00-11,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Interviu

26.05.2021

Ora 11,30

Candidații vor fi susține proba în ordinea alfabetică.

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Afișarea rezultatelor

26.05.2021

Ora 14,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Depunerea contestațiilor

26.05.2021

Ora 14,00-15,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Afișarea rezultatelor finale

27.05.2021

Ora 10,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20, telefon: 0371-023995, persoana de contact Szász Hajnal.