Anunț post Administrator Patrimoniu

CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant Administrator patrimoniu IS.-cu studii superioare
  

Casa Corpului Didactic “Apáczai Csere János” Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.Toplița nr.20, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de “Administrator patrimoniu IS.” , cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, conform prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată/ management, economice,inginerie/ absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice instituţiilor bugetare;
 • lucru în echipă;
 • colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 21.05.2021, ora 14.00, la secretariatul instituţiei de la adresa de mai sus.

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei (specificat mai sus) şi va consta într-o probă scrisă în data de 25.05.2021, ora 9.00, într-o probă practică în utilizarea aplicaţiilor informatice specifice contabilităţii, în data de 26.05.2021, ora 12.00 şi un interviu tot în data de 26.05.2021, ora 14.00.

Informaţii privind tematica şi bibliografia concursului pot fi obţinute pe site-ul Casei Corpului Didactic  (www.ccd.eduhr.ro) sau la avizierul instituţiei.

Detalii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00 – 14.00, la telefonul 0740-820588 sau prin e-mail (la adresa szasz.hajnal@ccdhr.eu), începând cu data de 21.04.2021.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1, din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv HG nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant.

 • Condiții generale:
  • Are cetățenie română;
  • Cunoaște limba română și maghiară, scris și vorbit;
  • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Are capacitatea deplină de exercițiu;
  • Are o stare sănătate corespunzătoare postului care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • Îndeplinește condițiile de studii (absolvenți cu diplomă al învățământului superior, profilul tehnic sau economic);
  • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, care ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
  • Abilități foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. ECDL Complet, baze de date);
  • Cunoștințe de accesare platformă SEAP;
  • Spirit organizatoric;
  • Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă;
  • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților(în condiții de stres);
  • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare(ex. În domeniul SSM, PSI);
  • Disponibilitate pentru program flexibil ;
  • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Atribuții principale ale postului:
  • Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificul postului;
  • administrarea patrimoniului casei corpului didactic;
  • întreţinerea punctului de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI;
  • participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu, cutremur, calamitate naturală.
  • elaborarea graficelor activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitate;
  • identificarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate problemele ce revin sectorul administrativ;
  • organizarea și gestionarea bazei materiale a unității ;
  • elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico- materiale a unității  (propunerea unui plan de achiziții, estimarea fondurilor necesare pentru achiziția unor prestării de servicii și a lucrărilor necesare);
  • gestionarea contractelor de închiriere;

Concursul constă în: 

 1. Probă scrisă – 2h
 2. Probă practică – 1h
 3. Interviu

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, după caz;
 3. Copiilor documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă/adeverință REVISAL conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;
 5. Cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcția de administrator patrimoniu;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae(Europass).

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 98/19.05.2016 privind achizițiile publice
 3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 4. HOTĂRÂRE nr. 72 din 5 februarie 2014privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice
 5. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice.
 6. Legea 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 8. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 9. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor material cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare- secțiunea VI;

Graficul desfățurării concursului:

Etapa de concurs

Data/perioada

Observații

Publicarea anunțului

22.04.2021

www.ccd.eduhr.ro

22.04.2021

Hargita nepe

 

Monitorul Oficial Partea a III-a

Depunerea dosarelor de înscriere

26.04.2021 21.05.2021

La secretariatul Casei Corpului Didactic Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Verificarea și validarea dosarelor

21.05.2021

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de administrator financiar, vor fi publicate pe site-ul Casei Corpului Didactic Miercurea Ciuc până la ora 15,00

Proba scrisă

25.05.2021

Ora 9,00–11,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Proba practică  utilizarea PC-ului

26.05.2021

Ora 9,00-11,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Interviu

26.05.2021

Ora 11,30

Candidații vor fi susține proba în ordinea alfabetică.

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Afișarea rezultatelor

26.05.2021

Ora 14,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Depunerea contestațiilor

26.05.2021

Ora 14,00-15,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

Afișarea rezultatelor finale

27.05.2021

Ora 10,00

Sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul din Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr.20, telefon: 0371-023995, persoana de contact Szász Hajnal.