2. PROGRAM PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

2.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: candidați la concursul național de ocupare a posturilor vacante în învăţământ, respectiv la examenului de titularizare
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Potrivit recomandărilor M.E.N. nr. 2688/DGISSEP/22.08.2018, în vederea desfăşurării în condiţii optime a concursului național de ocupare a posturilor vacante în învăţământ, respectiv a examenului de titularizare, programul vine în sprijinul candidaţilor la examenele menţionate.
 • Durata: 10 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
  • Competenţe vizate:
   • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
   • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
   • Aplicarea strategiilor de predare-învăţare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor didactice într-o viziune integratoare;
   • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
   • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
   • Deprinderi de învăţare potrivit specificului examenelor de definitivat şi titularizare;
  • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

1 oră

Proiectarea activităţii didactice

1 oră

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

1 oră

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Tehnici de învăţare pentru examen

1 oră

Analiza programei pentru examen

2 ore

Exerciţii practic-aplicative de rezolvare a posibilelor subiecte de examen

3 ore

Total

10 ore

  • Calendarul programului: februarie - mai 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii

2.2. Resurse umane

 • Formatori implicați: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ș.J. Harghita, profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: Erőss Piroska, inspector de specialitate I.Ș.J. Harghita, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina profesori metodişti C.C.D. Harghita

2.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă
 • Costul programului/participant: 40 lei