4. PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE CARE EFECTUEAZĂ INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

4.1. Criterii curriculare:

 • Public ţintă vizat: cadre didactice care fac parte din Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
 • Limba de predare: Limba română, limba maghiară
 • Justificare: Conform adresei MEN nr. 2688/DGISSEP/22.08.2018, cadrele didactice care fac parte din Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la metodologia – cadru provind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5739/2016 cu modificările ulterioare vor participa la program de formare.
 • Durata: 10 ore
 • Locul desfăşurării activităţii: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc și/sau filiale
 • Curriculum-ul programului:
 • Competenţe vizate:
 • Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei, aplicarea acestora în formarea capacităţilor de cunoaştere;
 • Respectarea principiilor de etică profesională și adoptarea unui comportament psiho-social adecvat în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadru didactic și metodist.
 • Îndrumarea/monitorizarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui proces educațional de calitate.
 • Asigurarea calității inspecției școlare și a activității profesorilor metodiști prin utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, organizării, desfășurării unui demers didactic eficient.
 • Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
 • Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
 • Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
 • Planificarea modulelor tematice:

MODULE TEMATICE

TIMP ALOCAT

Curriculum-ul educaţional între teorie şi practică

0,5 oră

Panificarea, proiectarea, desfășurarea activităţii didactice

0,5 oră

Metode şi strategii de predare-învăţare-evaluare

1 oră

Elemente de docimologie didactică

1 oră

Adaptare curriculară pentru elevii cu nevoi speciale

1 oră

Comunicarea didactică eficientă

2 ore

Portofoliul candidatului

2 ore

Documentele inspecției

1 oră

Feedback constructiv

1 oră

Total

10 ore

  • Calendarul programului: ianuarie - februarie 2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofolii care cuprind raportul de inspecție și fișa de evaluare a lecției

4.2. Resurse umane

 • Formatori implicați: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ș.J. Harghita, profesori metodişti ai C.C.D. Harghita cu certificat de formator.
 • Responsabili program: Erőss Piroska, inspector de specialitate I.Ș.J. Harghita, Erősdi Edit, Csiszér Mária, Kovács Dorina,  profesori metodişti C.C.D. Harghita

4.3. Criterii economice

 • Număr de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă
 • Costul programului/participant: 40 lei