9. PERSPECTIVE NOI ÎN PREDAREA LIMBII MAGHIARE CA LIMBĂ MATERNĂ

9.1. Criterii curriculare

 • Public ţintă vizat: profesori de limbă și literatură maghiară, care predau la clasa a V-a în anul școlar 2018/2019
 • Justificare: Noile programe școlare de Limba și literatura maghiară propun un model comunicativ-funcțional la nivelul studierii limbii și literaturii materne. Acest model presupune dezvoltarea integrală a capacităților de receptare și de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris și de exprimare scrisă. În mod concret, dezvoltarea competențelor de comunicare se realizează prin familiarizarea elevilor cu situații diverse de comunicare orală și scrisă, cu texte literare și non-literare adecvate vârstei. In acest sens principiile de bază ale programelor școlare (printre altele) sunt: prezentarea comunicării în calitatea sa de competentă umană fundamentală; relevarea obiectivelor ținând cont de capacitățile pe care le pot dobândi elevii (receptarea mesajului oral, exprimare orală, receptarea mesajului scris și exprimare scrisă). Acest model comunicativ-funcțional, cu toate implicațiile lui metodologice și de conținut este o provocare reală pentru profesorii familiarizați cu un cadru “taxonomic” în predarea gramaticii limbii maghiare și cu modalități de evaluare aferente acestuia. In acest context prezentul modul reprezintă un conspect al principalelor probleme ce pot apare din confruntarea cerințelor modelului comunicativ-funcțional cu conținuturile și metodele tradiționale ale predării gramaticii limbii maghiare, și oferă noi moduri de abordare.
 • Durata: 20 ore
 • Locaţia: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
 • Curriculum-ul programului
  • Competenţe vizate
   • Cunoașterea și utilizarea adecvată a conceptelor din domeniul specialității;
   • Aplicarea eficientă a documentelor curriculare în domeniul specialității;
   • Asimilarea și operarea cu noi cunoștințe științifice și pedagogice raportate la standardele curriculare;
   • Stăpânirea conceptelor și teoriilor lingvistice care stau la baza noii programe școlare;
   • Abordarea, în activitatea didactică, a metodelor specifice gândirii critice;
   • Asimilarea continuă de noi competente descrise în standardele profesionale;
   • Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/ auxiliarelor didactice în procesul de învățământ;
   • Deschidere fată de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale.
  • Planificarea pe module tematice-timp alocat

TEME ABORDATE

TIMP ALOCAT

Modelul comunicativ-funcțional în studierea limbii materne

4 ore

Locul gramaticii în proiectarea axată pe dezvoltarea competențelor

4 ore

Strategii didactice axate pe formarea competențelor

4 ore

Componentele receptivității și exigenței la fenomenele și formulările lingvistice în procesul producerii și receptării de texte

4 ore

Aplicarea metodelor moderne în activitatea de predare – învățare – evaluare a limbii materne

4 ore

Total

20 ore

  • Calendarul programului: Semestrul II anul școlar 2018-2019
 • Modalităţi de evaluare a cursanţilor: Pe baza unei probleme gramaticale alese se proiectează o activitate didactica curriculara utilizând strategiile de abordare prezentate in acest modul.

9.2. Resurse umane:

 • Formator implicat: Dr. Kádár Edith, conf. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Responsabil program: Erősdi Edit, profesor metodist C.C.D. Harghita

9.3. Criterii economice

 • Număr total de cursanţi planificaţi: 25/ 1 grupă
 • Costul programului/participant: 100 lei