ABC-ul fișelor de lucru interactive

Termen de înscriere: 09 februarie

  1. 1. Criterii curriculare

Justificare:

Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate la clasă. Cursul contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la disciplina pe care o predau. Nu în ultimul rând, oferă teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere. Cursul cuprinde o fundamentare teoretică cu elementele esențiale ale designului instruirii, însoțită de aplicații practice și exerciții colaborative care susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare.

Public ţintă vizat: învățători / institutori / profesori pentru învățământul primar și gimnazial

Limba de predare: limba română

Scopul activităților: Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital

Competențe vizate:

  • Aprofundarea abilităţilor (tehnice) de utilizare a computerului, Internetului și aplicațiilor pentru educație, precum şi de valorificare optimă a potențialului creativ al acestora în activități profesionale;
  • Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasă, prin proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative asistate de calculator;
  • Ameliorarea propriei activități prin reflecție asupra avantajelor și limitelor încorporării noilor tehnologii, din perspectivă pedagogică, în activitatea didactică – predare, învățare, evaluare – și pentru parcursul de dezvoltare a carierei – informare, formare, cercetare, publicare, participarea în comunități virtuale de practică.

Durată curs: 20 ore

Forma de organizare a programului: blended-learning

TEME ABORDATE

Timp alocat

MODULUL I: Elemente de proiectare curriculară

2 ore

Modulul II: Construirea de activități de învățare, foi/cărți de lucru interactive

10 ore

Modulul III: Cetățenie digitală

4 ore

EVALUARE

4 ore

Total ore curs

20 ORE

Calendarul programului: 15, 16, 22, 23 februarie 2022

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu cu proiecte și activități practice

  1. 2. Resurse umane

Formatori: Braic Carmen-Elena, profesor învățământ primar la Liceul Teoretic ”O. C. Tăslăuanu” Toplița

Stan Sorin-Gavril, profesor învățământ primar la Liceul Teoretic ”O. C. Tăslăuanu” Toplița

Responsabil program:

Kovács Dorina profesor metodist, Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János”

  1. 3. Criterii economice

Taxă de participare:

120 lei/ cursant