REAL-Școala deschisă pentru toate vârstele,

Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” HarghitaProgram acreditat prin OME nr. 3737/27.04.2021
Grup țintă: personalului didactic de predare și de conducere din învățământul preuniversitar din școlile/instituțiile unde se organizează sau urmează să se organizez activități educaționale de tip ”A doua șansă” sau pentru personalul didactic interesat de această formă de învățământ
Durata/credite profesionale transferabile: 28 ore/ 7 credite profesionale transferabile
Module tematice:
Modul 1. - Cadrul metodologic privind organizarea programului ”A doua şansă” învăţământ primar/învăţământ secundar
- cunoaşterea Metodologiei aplicării programului ”ADȘ” din perspectiva înființării, organizării, funcționării și promovării programului ”A doua șansă”.
- cunoașterea cadrului metodologic cu privire la Curriculumul (programe școlare și planuri cadru valabile) aplicat activităților specifice programului ”A doua șansă”, respectiv cu privire la tipurile si formele de evaluare existente.
Modul 2. - Formarea competențelor cadrelor didactice care predau în programul ”A doua şansă” - cunoașterea profilului participanților la educație (cursant, cadru didactic) si identificarea nevoilor educaționale ale acestora în cadrul programului ”A doua șansă”,
- conceptualizarea importanței mediului școlar și aportul cadrului didactic în dezvoltarea etosului școlii,
- îmbunătăţirea stilului didactic în vederea sporirii gradului de participare a elevului la procesul instructiv-educativ prin programul ”ADȘ”;
- analiza documentelor curriculare elaborate în conformitate cu programul ”ADȘ”;
- familiarizarea participanţilor cu un set de repere de conceptualizare, selecţie şi organizare a conţinuturilor procesului de învăţământ prin programul ”ADȘ”;
- respectarea algoritmului proiectării didactice şi asigurarea corelaţiei obiective– conţinuturi – metodologie;
- învăţarea centrată pe elev prin programul ”ADȘ”;
- proiectarea şi elaborarea unor instrumente de evaluare; utilizarea materialelor şi auxiliarelor didactice în diferite momente ale lecţiilor;
- evaluarea prin programul ”ADȘ”, descrierea şi utilizarea eficientă a metodelor activ-participative de predare-învăţare;
- identificarea metodelor alternative de evaluare prin programul ”ADȘ”;
- cunoaşterea strategiilor şi stilurilor didactice cu efecte formative în învăţare.


Formatori acreditați: Banciu Mihai-Sebastian, Hátsek Kinga-Mária, Kocsis Annamária, Kőmíves Noémi, Porsche Eva, Dr. Simó Ildikó, Stan Sorin-Gavril, Vass Csilla

Taxă de participare: 150 lei