Anunț înscriere la cursul postuniversitar al Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca - Multiculturalitate și multilingvism pentru profesorii din învățământul primar

Lansare înscriere la cursul postuniversitar

Multiculturalitate și multilingvism


Universitatea Babeș-Bolyai lansează înscrierea la programul postuniversitar Multiculturalitate și multilingvism organizat de Facultatea de Litere. Este un program postuniversitar de educație permanentă, de perfecționare profesională a adulților, înregistrat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în Registrului National al Programelor Postuniversitare (RNPP) la poziția 432. Programul a fost dezvoltat în cadrul proiectului POCU „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România” (Cod MySmis 152864) coordonat de Ministerul Educației.

Programul postuniversitar are alocate 5 credite ECTS, o durată de 125 de ore - din care 55 ore de activitate didactică ce se va desfășura on-line sincron și oferă cursanților competențe interdisciplinare din domeniul Studiilor culturale. La finalizarea cursului participanții vor susține un examen de absolvire, în urma promovării căruia vor primi un Certificat de absolvire.

Programul se adresează profesorilor din învățământul primar care predau la clasele de la secția română care au elevi aparținând minorităților naționale. Grupul țintă eligibil în cadrul acestui proiect include numai cetățeni UE, care sunt angajați într-o instituție de învățământ publică sau privată de nivel ISCED 0-3, și au domiciliul/reședința într-una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate eligibile (Vest, Centru, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est, Nord Vest). 

Participarea la program este gratuită, iar absolvenții au posibilitatea accesării unei subvenții în valoare de 600 de lei acordată de Ministerul Educației, cu condiția frecventării integrale (prezență 100%) a programului de formare. Programul se organizează în 2 serii, fiecare cu minimum 20 de cursanți înscriși, și maximum 30 de cursanți în fiecare serie. Prima serie se va organiza în perioada 6 iunie – 14 iulie. Înscrierile se vor face online până la data de 25 mai, prin completarea formularului de înscriere.

Termenul de derulare al celei de a doua serii de formare se va comunica ulterior. Un cursant poate participa la o sigură sesiune de formare și, implicit, poate beneficia de subvenție o singură dată.

Programul oferă cursanților patru discipline, care se vor finaliza fiecare cu un examen de 2 ore: Multiculturalitate: o introducere (5 ore curs, 8 ore seminar); Diversitate etnoculturală (5 ore curs, 11 ore seminar); Diversitate lingvistică (5 ore curs, 8 ore seminar); Lingvistică contrastivă și cognitivă în procesul de predare-învățare (5 ore curs, 8 ore seminar). Disciplinele vor fi prestate de cadre didactice ale Facultății de Litere.

  • Cursul de Multiculturalitate: o introducere (conf. dr. SZABÓ Á. Töhötöm) oferă o introducere în multiculturalitate, și are ca scop dobândirea unor noțiuni de bază de către cursanți în acest domeniu. Vizează cunoașterea celor mai importante evenimente istorice cu impact asupra culturii transilvănene, identificarea diversității expresiilor culturale ale habitatului tradițional din Transilvania, și cunoașterea proceselor de interferențe culturale, cu accent pe Transilvania. La curs se discută următoarele teme: formarea națiunilor moderne, modele de naționalism, rolul culturii populare în formarea națiunilor și modelele multiculturale. La seminarii se discută despre identitate, naționalitate, etnicitate, alteritate, prejudicii și stereotipuri, minoritate și majoritate, fenomenele ce recurg din aceste statusuri (asimilare, conviețuire, acceptare vs. excludere, discriminare), și se urmărește crearea unor studii de caz, unor interviuri făcute de către cursanți.
  • Cursul de Diversitate etnoculturală (lector dr. CZÉGÉNYI Dóra) oferă o introducere în rezultatele științifice legate de diversitatea culturii în spațiu, vizează cunoașterea criteriilor de bază care contribuie la diversificarea culturii în spațiu. Pe lângă competențele generale vizate se pune accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală și interculturală. La cursuri se discută teme ca: zone etnoculturale, interferențe și împrumuturi culturale.
  • Cursul de Diversitate lingvistică (lector dr. ZSEMLYEI Borbála) are ca prim obiectiv conștientizarea condițiilor specifice (multilingvistice și multiculturale) din Transilvania. Disciplina prezintă cea mai importantă dimensiune a limbii, cea socială. Cursul se concentrează asupra aspectelor privind contextul specific multilingvistic și multicultural din Transilvania din perspectiva sociolingvisticii. Participanții la curs se vor familiariza cu axiomele și noțiunile de bază legate de caracterul social al limbajului: diversitatea care se manifestă în variabile si variante, și care sunt în corelație pe de o parte cu situația socială, statutul social al vorbitorului (variante ale limbajului: sociolecte și dialecte), iar pe de altă parte cu contextul vorbirii. În cadrul cursului sunt tratate problemele diversității și corectitudinii, relația dintre limbă si cultură, dintre limbile si culturile în contact.
  • Cursul de Lingvistică contrastivă și cognitivă în procesul de predare-învățare (conf. dr. FAZAKAS Emese) are ca obiectiv conștientizarea importanței gramaticii contrastive și celei cognitive în procesul de predare-învățare a unei limbi diferite de limba maternă, punerea în evidență a similitudinilor și diferențelor, prezentarea și descoperirea greșelilor cauzate de interferențe lingvistice și pragmatice. Se trece în revistă noua concepție curriculară care pune accent pe abordarea funcțională a limbii.
     

Anunț

Calendar