Az egyéni tanulási utak módszertani támogatása

IRATKOZÁSI HATÁRIDŐ: 2021. 02. 22-ig illetve, ameddig a helyek betelnek

KEZDÉSI IDŐPONT: 2021. február 25.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

    1. Tananyag leírása

Célcsoport:

magyar tannyelven oktató általános és középiskolai tanárok

Képzési nyelv:

magyar

Indoklás:

A program célja: A képzésben résztvevők megértik, hogy a tanulás minden estben egyéni, a „pedagógia a különbségek világa”. A pedagógusok módszertani készletének bővítése saját élményű tanuláson keresztül. Olyan, a tanítási órán alkalmazható módszerek megismerése, melyek alkalmazásával növelhető a tanulói elköteleződés, motiváció, az egyéni tanulási utak támogatása és az együttműködés. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk segíteni tanítványainkat, el kell fogadnunk, hogy a tanulás egyéni folyamat, sokféleképpen sokféle úton történhet. A résztvevők megismerik Gardner többszörös intelligencia elméletét és az ehhez kapcsolódó, az egyéni tanulási utak támogatásához használható tesztet, annak alkalmazási, értékelési módjait. Tapasztalatot szereznek arról, hogy a tanulás egyéni konstrukció eredménye. Megismerik a konstruktivista tanuláselméletet és az azt támogató gyakorlati lehetőségeket.

A képzés időtartama:

30 óra, kontakt órák száma 20, egyéni támogatás 10 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

 

A továbbképzés fő tartalmi elemei

 

TÉMÁK

1.

A tanulói megismerés eszközei. Gardner többszörös intelligencia elmélete és a felméréshez szükséges eszköz.

Életkori sajátságok. Tanulási stílus, tanulási stratégiák. X, Y, Z generáció.

2.

Kapcsolatteremtés, a kapcsolat fenntartása, folyamatosság.

Mester-tanítvány viszony a hétköznapokban. A pedagógus és diák közötti viszony tervezése, tervezhetősége.

3.

Az előzetes tudás előhívása.

Eszközök, módszerek a már meglévő tudás előhívására, rendszerezésére a tanulási folyamat tervezhetősége érdekében

4.

Közösségfejlesztés, egymásra figyelés, egymás jobb megismerése, segítségnyújtás a tanulás folyamatában. A közösségben, de az egyénre, az egyéni tanulásra, a differenciálásra koncentráló tanulásszervezés.

5.

Reflektálás a személyes tanulási útra. A tanulók bevonásának lehetőségei az egyéni tanulási utak tervezésébe. Az egyéni felelősségvállalás attitűdjének kialakítása a tanulókban.

6.

Tanulásközpontú tanulásszervezés/óraszervezés/ folyamattervezés. Konstruktivista tanuláselmélet. Az RJR modell.  A Ráhangolás – Jelentésteremtés – Reflektálás, egy konstruktivista szemléletű

tanulási-tanulássegítési modell, amely interaktív tanulási formaként nagy szerepet játszhat a tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztésében.

7.

Formatív értékelés. Olyan formatív értékelési szempontokat és eljárások megismerése, amelyek személyre szabott értékelésekkel, instrukciókkal segítik a tanulók önfejlesztését.

8.

Reflektív szöveg feldolgozási technikák. Az új ismeretek megszerzésében, a tudás elsajátításában kulcskérdés, hogy hogyan dolgozzuk fel az új ismereteket tartalmazó szövegeket, függetlenül attól, hogy a Gutenbergi, vagy a digitális világban kalandozunk.

9.

Rendszerezés, visszacsatolás játékosan. A tudás rendszerezésében, az egyéni tanulási utak létrejöttében, a tanulásért vállalt önálló felelősség kialakulásában döntő szerepe van az állandó visszacsatolásnak.

Összesen képzési idő: 30 óra, kontakt órák száma 20, egyéni támogatás 10 óra

A képzés naptára

2021. február 25., 26., 27., március 4., 5., 6. 2021.

február 25, csütörtök délután 16 órától 3 óra, péntek délután 16 órától 3 óra,

szombat délelőtt 9 órától 4 óra. (Ugyanez az időbeosztás március 4 – 6. közötti időszakban is.)

1.2. Humánerőforrás

Képzők:

Dr. Tratnyek Magdolna – tréner innovatív Pedagógiai Műhely NKft.

Mandák Csaba – tréner innovatív Pedagógiai Műhely NKft.

Programfelelősmódszertanos:

Kovács Dorina módszertanos tanár,

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

1.3. Gazdasági szempontok

Résztvevők tervezett összlétszáma:

25 résztvevő/ 1 csoport

Részvételidíj:

A képzést az RMPSZ Székelyföldi Oktatási és Módszertani Központja finanszírozza, a résztvevő számára díjmentes