JÁTÉKOS ÉRTÉKELÉS – Gamification bevezetése az osztályteremben

(online képzés, 2022. január 17 - február 14.)

Iratkozási határidő: 2022.01.09.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

​​​​​​​ 1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik oktatási és nevelési céljaik elérése érdekében kívánnak új pedagógiai szemléletmódot és értékelési rendszert megismerni.

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

A gamification módszerének lépései gyakorlatba átültetve. A játékosított tanórák kimutathatóan csökkentik a teljesítményszorongást, növelik a belső motivációt, teret engednek az egyéni tanulási útvonalak és a tanulói autonómia kialakulásának, fejlesztve ezzel számos 21. századi készséget, eleget téve a differenciálás szükségességének. Képzésünk e rendszer bevezetésében nyújt segítő kezet.

A továbbképzés célja hogy a résztvevő ismerje meg az újfajta tanulásszervezési és értékelési mód, a gamification elméletét, alapfogalmait, szabályrendszerét és váljon képessé a rendszer tanórai bevezetésére és alkalmazására. Továbbá hogy ismerje meg és adaptálja a folyamatos értékelés, a tanulói autonómia és egyéni tanulási útvonalak támogatásának módszereit.

A résztvevő a tréning végére kidolgozza saját pontozási struktúráját, feladatbankot készít, mellyel elindulhat, és megismeri a rendszer bevezetését megelőző gyakorlati lépéseket, a lehetséges buktatókat és egérutakat, melyek segítségével egyszerűbb lesz a diákok (kollégák és szülők) adaptálódási folyamata is.

 

A képzés időtartama:

20 online tanóra

amelyből: szinkron 11 óra, aszinkron 9 óra

A képzés lebonyolítási formája:

Online/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Ismerkedés, energetizálás, involválódás (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás öndefiníción keresztül)
 • Újfajta oktatási kihívások: A Z generáció (Az oktatás/nevelés különböző területeinek körbejárása, csoportos tapasztalatcsere a változásokról a tanár, a diák, az iskola, a szülő, a technológia szemszögéből)
 • A jövő képességei - lehetőségek és elvárások (Mit vár az iskola, a szülő, a diák, a tanár?  21. századi kompetenciák keretrendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése, ismert digitális felületekkel való csoportmunka, előzetes szempontok szerinti megvizsgálás és bemutatás)
 • A gamification – alapfogalmak és célok (A módszer rövid ismertetése, tények és tévhitek plenáris kérdések mentén)
 •  Az értékelésről (saját értékelési konstrukciók gyűjtése, keretbe helyezése tréneri facilitálással, majd a folyamatos vagy formatív értékelés mindennapi gyakorlatba való átültetése csoportmunkában)
 • Előkészületek (Mi mindent kell tennünk, mielőtt belefogunk? Csoportban a szükséges dokumentáció és lépések átbeszélése, saját anyagok létrehozása)
 • A gamification bevezetése (12 lépés közösen. Csoportmunka szabadon választott és kötelező elemekkel a 12 lépésből, játékosítva, pontokért)
 • Saját pontrendszer és feladatbank kialakításának megkezdése
 • Gamification digitális környezetben (Digitális felületek a játékosítás szolgálatában, a csoport számára egy-egy új felület kipróbálása, megismerése és előzetes szempontok mentén való bemutatása a többi csoportnak
 • A rendszer lehetséges buktatói (Helyzetgyakorlatok, szituációs játékok buktatókártyák mentén)
 • Záró értékelés és a képzés zárása(A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, involválódás

1,5 óra

Újfajta oktatási kihívások: A Z generáció

1 óra

A jövő képességei - lehetőségek és elvárások

1 óra

A gamification – alapfogalmak és célok

1 óra

Az értékelésről

1,5 óra

Előkészületek

3 óra

A gamification bevezetése

4 óra

Saját pontrendszer és feladatbank

3 óra

Gamification digitális környezetben

1,5 óra

A rendszer lehetséges buktatói

1,5 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

1 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.01.17, hétfő, 16.30-18,00, a további szinkron alkalmak javasolt időpntjai ugyancsak hétfőn délutánonként 16,30-tól, összesen 5 alkalommal, utolsó alkalom: 2022 02.14.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott feladatbank és pontozási rendszer formájában kerül sor. A feladatokat legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 2, maximum 4 A4-es oldal.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- egy pontozási koncepciót

- feladatbankot egy teljes szinthez

- a szint célcsoportját

- a szint időtartamát

- az értékelés érdemjegyre való átváltásának módjáz, százalékait

 2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 3 Gazdasági szempontok

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi idópontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

250 lej/fő, 20 résztvevő esetén