20. DEMOKRÁCIA AZ OSZTÁLYTEREMBEN! - A demokratikus tanulásszervezés formái

(online képzés, 2022. március 10–április 7)

Iratkozási határidő: 2022.03.03.

 

A KÉPZÉS INFORMÁCIÓI

 20.1. Tananyag leírása

Célcsoport:

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozó, akik szeretnének harmonikus, bizalmon és őszinteségen alapuló osztálytermi légkört és közösséget teremteni, és hajlnadóak korábbi rutinjaik felülvizsgálatával új, innovatív tanulásszervezési módokat megismerni, melyek a tanulót nem egy tekintélyelvű rendszerben kezelik, hanem a tanulási folyamat teljes értékű és jogú résztvevőjeként.

Képzési nyelv:

Magyar

Indoklás:

Az órai demokratikus légkör csökkenti a fegyelmezési problémákat, őszinte, bizalmi környezetet teremt, növeli a belső motivációt és élénkíti a kreativitást. A továbbképzés részletesen megismerteti azokat a módszereket, melyekkel demokrácia vihető az iskolákba. A képzés célja, hogy bemutassa az iskolákban alkalmazott nevelési stílusokat és megismertesse a résztvevőkkel a demokratikus nevelés iskolában történő megvalósításának lehetőségeit. A résztvevő megismeri a demokratikus nevelés iskolai módszertani lehetőségeit, tudja a felnőtt-gyerek viszony demokratikus szabályrendszerét, elsajátítja annak alkalmazását, ismeri a demokratikus gyermek jellemzőit és azt, hogy hogyan illeszkedhet a társadalmi elvárásokhoz és képes megszervezni a demokratikus tanuláshoz szükséges körülményeket.

 

A képzés időtartama:

20 óra

szinkron 11 óra, aszinkron 9 óra

A képzés lebonyolítási formája:

On line/e-learning

A program tananyaga – fejlesztendő kompetenciák

 • Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása (Ismerkedési és energetizáló játékok - Saját élmény; Csoportdinamika - involválódás)
 • Nevelési stílusok osztályozása. Kurt Lewin nevelési stílusai (Milyen osztályozások léteznek? Saját pedagógiai gyakorlat elhelyzése a Lewin-féle koordináta rendszerben, SWOT-analízis, Módszerek című kisfilm és annak értelmezése - beszélgetés)
 • Felnőtt és gyermek kapcsolata (Mintaadás, hatalmi helyzet, indokoltalan dominancia, kiskorúsítás - helyzetgyakorlatok az antidemokratikus rutinok azonosítására, alternatívák gyűjtése)
 • A demokratikus nevelés alapelvei (képzelt dialógusok, csoportmunkában az öt alapelvvel kapcsolatos reflexiók, saját gyakorlatok összegyűjtése, majd egy foglalkozástervezet összerakása egy választott alapelv érvényesítésének érdekében)
 • Hogyan lehet demokratikus a gyermek? (Normák, írott és íratlan szabályok, szocializáció - 5 legfontosabb tényező a felnőtté válásban, hogyan és miért építsünk demokratikus közösség - néhány jó gyakorlat elemzése, ellenőrző lista készítése)
 • A demokratikus felnőtt helye a társadalomban (önmegvalósítás) (21. századi kompetenciák fontossága a munkaerőpiacon - csoportmunka, tantárgyspecifikus gyakorlatok gyűjtése és kitalálása saját pedagógiai módszertárból)
 • Hogyan lehet demokratikus a pedagógus? Kártékony beidegződéseink. (Helyzetgyakorlatok kényes pedagógiai területekről - hagyományos tanármodell, térelrendezés, külső motiváció, tananyag mennyisége, munkaformák, szankciók)
 • Alternatívák a demokratikus légkör szolgálatában. (A korábban összeszedett területekre megoldási javaslatokat keresnek a csoportok, majd szakértői mozaikban megosztják egymással. A közös tudást egy digitális platformon is rögzítjük, hogy később is elérhető legyen.)
 • Osztálygyűlés szervezése (Hogyan szervezzünk osztálygyűlést?)
 • Körbeszélgetés szervezése (Hogyan szervezzünk körbeszélgetést - modellezés)
 • Záró értékelés és a képzés zárása  (A képzés tartalmi, emocionális és gyakorlati hasznosíthatóságának értékelése. Visszajelzések adása - a résztvevők egymásnak és a trénereknek; Folytatási lehetőségek és a képzés zárása. Résztvevői célok kitűzése. A záró gondolatok, észrevételek, javaslatok, interaktív szóbeli megbeszélése)

A képzési program témáinak időbeosztása

TÉMÁK

Időtartam

Ismerkedés, energetizálás, csoportdinamika kialakítása

1,5 óra

Nevelési stílusok osztályozása. Kurt Lewin nevelési stílusai

2 óra

Felnőtt és gyermek kapcsolata

1 óra

A demokratikus nevelés alapelvei

2 óra

Hogyan lehet demokratikus a gyermek?

2,5 óra

A demokratikus felnőtt helye a társadalomban

1,5 óra

Hogyan lehet demokratikus a pedagógus? Kártékony beidegződéseink

2 óra

Alternatívák a demokratikus légkör szolgálatában

2 óra

Osztálygyűlés szervezése

2 óra

Körbeszélgetés szervezése

2 óra

Záró értékelés és a képzés zárása

1,5 óra

Összesen képzési óra:

20 óra

A képzés naptára

Kezdési időpont: 2022.03.10, csütörtök 16.30-18,00, a további szinkron alkalmak javasolt időpntjai ugyancsak csütörtökön délutánonként még 4 héten keresztül, utolsó alkalom: 2022 04.07.

A kurzuszáró értékelés módozata:

A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzésére a résztvevő által írásban leadott óraterv formájában kerül sor, melynek témája az osztály szabályrendszerének kialakítása. A dolgozatokat legkésőbb a képzés utolsó napját követő 30-ik napon belül kell leadni.

A beadandó dokumentum terjedelme minimum 1, maximum 3 A4-es oldal.

A záródolgozat sikeresnek tekinthető, ha az tartalmaz:

- egy komplex óravázlatot a vonatkozó témában

- munkamódszereket

- célcsoportot

- értékelést

 20.2. Humánerőforrás

Képző(k):

Váczi Dorottya

Galambos Attila

#újpedagógia

Programfelelős módszertanos:

Erősdi Edit

 20.3.Gazdasági szempontok

Résztvevők összlétszáma:

A csoport indításához 20 fő részvétele szükséges. A csoportot jelentkezés sorrendjében alakítjuk ki. Túljelentkezés esetén, későbbi idópontban második csoport indítása lehetséges.

Részvételi díj:

250 lej/fő, 20 résztvevő esetén