VALIZA DE LABORATOR
(culegere de experimente pentru laboratorul de chimie)

LABORBŐRÖND (kémiai laboratóriumi kísérlet-gyűjtemény)

22.11.2023-31.01.2024/ 2023. november 22-2024. január 31.

Termen de înscriere: 15.11.2023/ Beiratkozási határidő: 2023.11.15
 

  1. Criterii curriculare/ Kurrikulum

Public țintă vizat/ Célcsoport:

Profesori de chimie

Kémia szakos tanárok

Limba de predare/ A képzés nyelve:

Limba română, limba maghiară

Román és magyar nyelven

 

Justificare/ Indoklás:

Experimentul este o metodă fundamentală în predarea-învățarea științelor naturii. A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situația de a concepe și a practica ei înșiși un anumit gen de operații, cu scopul de a observa, a studia, a dovedi, a verifica, a măsura rezultatele. Chimia fiind a știință experimentală care își bazează procesul teoretic și își găsește aplicativitatea practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca metodă de investigare știițifică, cât și ca metodă de învățare. Astfel competențele  practice ale profesorului de chimie privind aplicarea metodei experimentului în laboratorul de chimie sau în sala de clasă sunt esențiale în predarea-învățarea eficientă a chimiei.

Scopul programului este perfecţionarea profesorilor de chimie în metodologia efectuării experimentelor chimice, a parcurge un set de experimente, astfel având la îndemână o culegere de experimente verificate, în corelație cu noua programă școlară.

 

A kísérlet a kémia tanításának-tanulásának alapvető módszere. Kíssérletezni annyit jelent, hogy a tanulót olyan helyzetbe hozzuk, hogy megfigyelés, tanulmányozás, bizonyítás ellenőrzés, mérés céljával, akár saját maga tervezzen és végezzen el egy tudományoszan alátámasztott műveletsort. A kémia kísérleti tudomány, amelynek elméleti alapjai a laboratóriumi kísérletezés során kerülnek azonnali gyakorlati alkalmazásra, ezáltal a kísérlet maga nem kizálólag oktatási hanem egyúttal tanulási módszerré is válhat. Ezért a kémiatanár laboratóriumi jártassága elengedhetetlen a kémia hatékony tanításához.

Jelen program célja a kémiai kísérletezés módszertenának gyakorlati, laboratóriumi áttekintése, amely az aktuális programokkal összhangban elősegítheti a mindennapi kémia-órák sikerét, egy szervetlen kémiai, kipróbált, laboratóriumi kísélet-gyűjtemény formájában. Ez a Labor-bőrönd.

Durata/ Időtartam:

21 ore

21 óra

Locul de desfășurare a programului/ A képzés helyszíne:

Față în față 

Laboratorul de chimie al Colegiului Național ”Márton Áron” Miercurea Ciuc, jud. Harghita

 

Jelenléti képzés a COVID

a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium kémiai laboratóriumában

Curriculum-ul programului/ A program tanterve:

Competențe vizate/ Fejlesztendő kompetenciák:

 • Capacitatea de a planifica, realiza și evalua situații de învățare în laboratorul de chimie, prin care elevii vor putea explora anumite fenomene din natură sau proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute și prin care au prilejul de a utiliza limbajul științific specific chimiei;
 • Oferirea de situații problemă prin experimente demonstrative și experimente realizate sau chiar concepute de elevi, prin care aceștia vor avea posibilitatea de observa, apoi de a interpreta datele experimentale rezultate dintr-un proces investigativ realizat într-un anumit scop științific;
 • Exploatarea metodei experimentului în vederea asigurării trecerii de la centrarea pe conținuturi la centrarea pe experiențe de învățare.
 •   Kémiai laboratóriumi kísérletek tervezése, lebonyolítása és értékelése, amelyek által a tanulók felfedezhetik a különböző természeti jelenségeket, megismerhetik a természetben és mindennapjainkban fellelhető különböző vegyületek tulajdonságait,  alkalmazhatják a tudományos szaknyelvet;
 • A bemutató kísérletek vagy a tanulók által elvégzett, esetleg tervezett kísérletek segítségével olyan probléma-helyzetek létrehozása, amelyek hozzásegítik a tanulót egy tudományos kísérlet, illetve egy vizsgálati folyamat eredményeinek kiértékeléséhez, következtetések megfogalmazásához;
 • A kísérlet, mint tanítási módszer lehetőségeinek kiaknázása a tartalomközpontú oktatásról a tanulás élményközpontúvá tételéhez való áttérésben.

Planificarea modulelor tematice/ Tervezett tematika

Teme abordate/ A program témái

Durata/ Időtartam

 1. Metodica efectuării experimentului de chimie. Experimente pentru clasa a VII-a./

Kémiai kísérlezés módszertana. Kémiai kísérletek VII. osztályban

3

 1. Experimente pentru clasa a VIII-a

Kémiai kísérletek VIII. osztályban

3

 1. Experimente  clasa a IX-a – Metale și Nemetale

Kémiai kísérletek IX. osztályban – Fémek és nemfémek

3

 1. Substanțe ionice. Molecule. Gaze.

Ionos vegyületek. Molekulák. Gázállapot.

3

 1. Soluții. Echilibrul chimic

Oldatok. Kémiai egyensúly

3

 1. Acizi și baze

Savak és bázisok

3

 1. Reacții redox. Elemte galvanice.

Redox folyamatok. Galvánelemek.

3

Total ore curs/ Összóraszám:

21 ore

21 óra

Calendarul programului/ A képzés időpontjai:

 

7 zile de curs, dupăamiaza, în zilele de: 22, 29 noiembrie; 6, 13 decembrie 2023; 10, 17, 31 ianuarie 2024.

2023. november 22-től, szerdán délutánonként, utolsó alkalom 2024. január 31.

Modalități de evaluare a cursanților/ Értékelés:

Portofoliu, plan de lecție pentru activitățile de laborator

Portfólió, lecketerv kémiai kísérlet felhasználásával

1.2. Resurse umane/ Humánerőforrás

Formator(i)/ Képző(k):

Oltean Eva, Colegiul Național ”Márton Áron” Miercurea Ciuc

Oltean Éva, Márton Áron Főgimnázium 

Coordonatorul programului/ Programfelelős:

Erősdi Edit, profesor metodist,

Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza

1.3. Criterii economice/ Gazdasági szempontok

Număr de cursanți planificați/ Tervezett csoportlétszám:

Cel puțin 20 participanți/grupă

Minimum 20 résztvevő csoportonként

Taxă de participare/ Részvételi díj:

160 lei/participant

160 lej/fő